Børsmeldinger

15.07.19

Element ASA: Oppdatering vedrørende Ambershaw og AdEx

OSLO (NORGE) - 15. JULI 2019: ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) VISER TIL BESLUTNINGEN OM Å AVSLUTTE PROSESSEN FOR FÅ ADVANCED EXPLORATION-TILLATELSE (ADEX) FOR MAGNETITT-FOREKOMSTEN BENDING LAKE I CANADA OG Å GÅ DIREKTE VIDERE TIL SØKNADSPROSESSEN FOR KOMMERSIELL GRUVEDRIFT. DEN NYE UTVIKLINGSSTRATEGIEN VIL KREVE BETYDELIGE INVESTERINGER PÅ KORT SIKT, NOE ELEMENT IKKE ER I EN POSISJON TIL Å BIDRA MED, OG SELSKAPET VURDERER NÅ SINE STRATEGISKE ALTERNATIVER.

15.07.19

ABO BER OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Element ASA ("Selskapet") har mottatt krav fra Alpha Blue Ocean Inc., som eier mer enn 1/20 av aksjekapitalen i Selskapet, om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor valg av nytt styre settes på dagsorden. Selskapet vil derfor innen rimelig tid kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7.

10.07.19

ELEMENT ASA: UTSTEDELSE AV MNOK 5 I KONVERTIBELT LÅN

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") børsmelding den 3. juli 2019 vedrørende Selskapets trekk av den andre under-transjen (den "Andre Under-Transjen") av den tredje transjen av Selskapets ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede frittstående tegningsretter. Som det fremgår av børsmeldingen, kan Investor fastsette størrelsen på den Andre Under-Transjen i intervallet mellom NOK 5.000.000 og NOK 15.000.000. Selskapet har i dag mottatt NOK 5.000.000 fra Investor, hvilket innebærer at den Andre Under-Transjen beløper seg til NOK 5.000.000. Selskapet vil derfor utstede 50 nye obligasjoner, hver med pålydende verdi på NOK 100.000, og 322.580 frittstående tegningsretter til Investor. De nye obligasjonene og tegningsrettene vil bli utstedt i VPS så snart som mulig etter at generalforsamlingens beslutning om den Andre Under-Transjen er registrert i Foretaksregisteret.

05.07.19

KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

03.07.19

ELEMENT ASA: TREKK AV MINIMUM MNOK 5 OG MAKSIMUM MNOK 15 UNDER KONVERTIBEL LÅNEFASILITET

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede tegningsretter, (det "Konvertible Lånet") med European High Growth Opportunities Securitization Fund, representert av European High Growth Opportunities Securitization Fund Manco SA ("Investor"). Det Konvertible Lånet ble godkjent av Selskapets generalforsamling 6. juni 2018, og generalforsamlingen har deretter godkjent endringer i vilkårene for det Konvertible Lånet den 18. mars 2019.

01.07.19

Utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte i Element ASA

Det vises til protokollen fra ordinær generalforsamling i Element ASA ("Element") den 28. juni 2019, hvor generalforsamlingen besluttet å utstede 50.000 aksjeopsjoner til styreleder Thomas Christensen og 25.000 aksjeopsjoner til hvert styremedlem Kari Mette Toverud og Kris Gram. Utøvelseskursen for aksjeopsjonene er den volumvektede gjennomsnittskursen for Element aksjen de siste 10 handelsdager før ordinær generalforsamling, som er NOK 2.6259 per aksje. Opsjonene opptjenes med 1/12 per måned i 12 måneder etter tildelingsdatoen og må utøves innen 4 år etter tildelingsdatoen. Etter dette har styreleder Thomas Christensen 400.000 aksjer og har rett til å erverve 100.000 aksjer i selskapet. Styremedlem Kari Mette Toverud har 28.412 aksjer i selskapet og har rett til å erverve 43.000 aksjer i selskapet. Kris Gram har rett til å kjøpe 25.000 aksjer i selskapet.

28.06.19

_Ordinær generalforsamling i Element ASA

Element ASA har i dag 28. juni 2019 avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslag til generalforsamlingen ble godkjent. Protokollen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside i løpet av dagen. Denne informasjonen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

27.06.19

Fullmakt

Til ordinær generalforsamling i Element ASA den 28. juni 2019 er det gitt fullmakter som i henhold til verdipapirhandellovens § 4-3 innebærer flaggeplikt. Følgende har mottatt fullmakter fra aksjeeiere i Element ASA som er gitt uten stemmeinstruks: o Huy Quoc Duong gjennom Decentia Invest AS og privat (egne): 135 672 aksjer (1,42%), o Totalt aksjer ved fullmakt: 395 707 aksjer (4,14 %), o Totalt egne aksjer og aksjer ved fullmakt: 531 379 aksjer (5,56%). (Prosentandel er beregnet i forhold til antall stemmeberettigede aksjer ved generalforsamling: 9 558 972 som fremkommer ved totalt antall registrerte aksjer (9 756 964) fratrukket selskapets egne aksjer (197 992)). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Les flere meldinger (Newsweb)