Børsmeldinger

16.08.19

ELEMENT ASA: KONVERTERING AV OBLIGASJONER

Det vises til børsmelding fra Element ASA ("Selskapet") 15. august 2019 angående varsel om brudd på selskapets Konvertible Lånefasilitet. Selskapet har i dag blitt enige med European Secureitization Fund Manco SA om å konvertere 31 konvertible obligasjoner(med et samlet konverteringsbeløp på 3.100.000 kroner) til 1.937.500 aksjer til pålydende (NOK 1,60). Tvisten om potensiell kontraktsstraff på inntil 601.369 kroner er avtalt å bli avgjort i samsvar med gjeldende lov etter registrering av de nye aksjene i Foretaksregisteret.

15.07.19

Element ASA: Oppdatering vedrørende Ambershaw og AdEx

OSLO (NORGE) - 15. JULI 2019: ELEMENT ASA (ELEMENT, OSE: ELE) VISER TIL BESLUTNINGEN OM Å AVSLUTTE PROSESSEN FOR FÅ ADVANCED EXPLORATION-TILLATELSE (ADEX) FOR MAGNETITT-FOREKOMSTEN BENDING LAKE I CANADA OG Å GÅ DIREKTE VIDERE TIL SØKNADSPROSESSEN FOR KOMMERSIELL GRUVEDRIFT. DEN NYE UTVIKLINGSSTRATEGIEN VIL KREVE BETYDELIGE INVESTERINGER PÅ KORT SIKT, NOE ELEMENT IKKE ER I EN POSISJON TIL Å BIDRA MED, OG SELSKAPET VURDERER NÅ SINE STRATEGISKE ALTERNATIVER.

15.07.19

ABO BER OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Element ASA ("Selskapet") har mottatt krav fra Alpha Blue Ocean Inc., som eier mer enn 1/20 av aksjekapitalen i Selskapet, om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor valg av nytt styre settes på dagsorden. Selskapet vil derfor innen rimelig tid kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7.

10.07.19

ELEMENT ASA: UTSTEDELSE AV MNOK 5 I KONVERTIBELT LÅN

Det vises til Element ASAs ("Selskapet") børsmelding den 3. juli 2019 vedrørende Selskapets trekk av den andre under-transjen (den "Andre Under-Transjen") av den tredje transjen av Selskapets ikke-rentebærende konvertible lånefasilitet på NOK 500 millioner, med tilknyttede frittstående tegningsretter. Som det fremgår av børsmeldingen, kan Investor fastsette størrelsen på den Andre Under-Transjen i intervallet mellom NOK 5.000.000 og NOK 15.000.000. Selskapet har i dag mottatt NOK 5.000.000 fra Investor, hvilket innebærer at den Andre Under-Transjen beløper seg til NOK 5.000.000. Selskapet vil derfor utstede 50 nye obligasjoner, hver med pålydende verdi på NOK 100.000, og 322.580 frittstående tegningsretter til Investor. De nye obligasjonene og tegningsrettene vil bli utstedt i VPS så snart som mulig etter at generalforsamlingens beslutning om den Andre Under-Transjen er registrert i Foretaksregisteret.

05.07.19

KAPITALFORHØYELSE REGISTRERT

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500 millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den "Konvertible Lånefasiliteten") inngått med Alpha Blue Ocean Ltd ("ABO"), den 15. mai 2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Konvertible Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra generalforsamlingen av den Konvertible Lånefasiliteten og trekk av den første transjen på MNOK 50 under den Konvertible Lånefasiliteten. Det vises videre til børsmeldinger datert 22. februar 2019 vedrørende endringer i tredje transje av den Konvertible Lånefasiliteten og datert 18. mars 2019 vedrørende generalforsamlingens godkjennelse av det samme.

Les flere meldinger (Newsweb)