Ambershaw har gjennomført interagency panel briefing og fortsetter arbeidet mot ADEX-tillatelse

19.11.18 | Pressemeldinger

Ambershaw Metallics Inc ('Ambershaw' eller 'AMI') har gjennomført interagency panel briefing og med dette tilbakelagt en betydelig milepæl i prosessen med å få tildelt advanced exploration (ADEX) tillatelse for magnetitt-forekomsten Bending Lake. Basert på den positive tilbakemeldingen mottatt i møtet er Ambershaw tilfreds med fremdriften i søknadsprosessen og justerer tidspunktet for når de forventer å motta ADEX-tillatelse til første kvartal 2019. Ambershaw har startet arbeidet med å oppdatere feasibility study for hele prosjektet, og vil starte prøveproduksjon med formål om evaluering av pellets hos sluttbrukere så snart ADEX-tillatelse er gitt.

"Dialogen vi har hatt med Ministry of Energy, Northern Development and Mines of Ontario (MNDM) har vært åpen og konstruktiv gjennom hele søknadsprosessen og vi er tilfreds med utfallet av Interagency Panel Briefing. Parallelt har vi jobbet videre med å oppdatere Feasibility Study for prosjektet, som bygger på det betydelige utviklingsarbeidet som historisk har funnet sted samt nyere prøver av jernmalmforekomsten med påfølgende pelletiseringstester. Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra møtet ser vi frem til å sluttføre søknadsprosessen knyttet til ADEX, og få tildelt ADEX-tillatelse som vil muliggjøre ytterligere evaluering og testing av pellets hos sluttbrukere", sier Saradhi Rajan, administrerende direktør i Legacy Hill Resouces Inc. og styreleder i Ambershaw. 

Etter at søkanden om ADEX-tilltatelse og annen påkrevd dokumentasjon ble sendt inn innkalte MNDM til Interagency Panel Briefing, en høring for å sikre avklaring på alle spørsmål knyttet til ADEX-søknaden. Møtet samlet relevante departementer og offentlige interessegrupper med hensikt om å diskutere usikkerhetsmomenter knyttet til gjennomgangen av søknaden som vil kreve å bli videre belyst i prosessen. 

"Basert på kravene mottatt fra MNDM i etterkant av møtet jobber Ambershaw nå med å utarbeide og sende inn Community Engagement Plan og Closure Plan, som representerer siste ledd i prosessen med å søke om ADEX-tillatelse. Ferdigstillelse av disse pågår og Ambershaw justerer det ventede tidspunktet for ADEX-tillatelsen til første kvartal 2019. «Vi føler oss trygge på at prosessen med å fremskaffe ADEX-tillatelsen går i riktig retning, og ikke minst er vi fornøyde med å ha gjennomført konstruktive diskusjoner med relevante departementer og befolkningsgrupper involvert i prosessen. Å komme til prøveproduksjonsfase innenfor den relativt korte tidsfristen som er satt, vil markere nok en betydelig milepæl for Ambershaw og for Element som én av selskapets aksjonærer", uttaler Cecilie Grue, administrerende direktør i Element. 

Ambershaw will produsere super premium DR grade pellets for bruk i det Nord-Amerikanske stålmarkedet. Produksjonen anvender ny teknologi som Ambershaw har en eksklusiv bruksavtale på i Nord-Amerika. Den omsøkte ADEX-tillatelsen vil bety at selskapet får tillatelse til prøveproduksjon på inntil 100,000 tonn jernmalm, og dette er forventet å gi 20,000 tonn 68 % Fe-konsentrat som brukes til å produsere pellets. Pellets produsert i prøveproduksjons-fasen vil tilbys til forskjellige stålprodusenter, med sikte på å sikre langsiktige leveranseavtaler.

Prisen for super premium DR grad pellets har hatt en sterk utvikling i 2018, og ligger i øvre del av et prisintervall på 240-280 USD/tonn. For budsjetteringsformål benytter Ambershaw et prisnivå på 130 USD/tonn og estimerer kostnader til 56 USD/tonn, hvilket innebærer at netto nåverdi er på USD 499 millioner.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Cecilie Grue, Administrerende direktør 

Telefon: +47 991 62 486 E-post: cg@elementasa.com 


Lars Beitnes, Styreleder 

Telefon: +356 7996 1497 E-post: lcb@elementasa.com


Om ELEMENT | www.elementasa.no 

Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til ny – og ofte banebrytende – teknologi innenfor utvalgte nisjesegmenter.

Om AMBERSHAW | http://ambershaw.ca

Ambershaw er eier av Bending Lakes ressursen i Ontario, Kanada, som forbereder produksjon av Super Premium DR grad Pellers for leveranse til stålindustrien i Nord-Amerika.


Denne informasjonen er offentliggjort i henhold til Verdipapirhandelloven §5-12